خورشید را می دزدم

فقط برای تو

می گذارم توی جیبم

تا فردا بزنم به موهایت