بچشم بصیرت بخود در نگر

          ترا تا در آئینه زنگار نیست

همه کار ایام درس است و پند

          دریغا که شاگرد هشیار نیست