گاهی ارزش واقعی یک لحظه را 

تا زمانی که به یک خاطره

تبدیل نشود نمی فهمیم