این جهان یک کمدی است

برای آنها که می اندیشند

و یک تراژدی

برای آنها که احساس می کنند