برگ ریزان که راه انداختی

واژه هایمان جان گرفت

ما از تو شعر گفتیم

دل انارها خون شد

حالا

رگبارهایت را تند تر کرده ای

می خواهی به زمستان برسی

لطفا

تا شعرهایمان دم بکشد

کمی دیگر پاییز باش