چیزی نمانده است تنها چند

برگ دیگر

مانده بر شاخه هایم

این بار که بوزی دیگر برگی نمی ماند

بر این تن خسته

و من آرام خواهم شد مثل همین

درخت پاییزی

وقتی تمام برگ‌هایش را

باد برده باشد