سفر

از اولین قدمی که در جاده بر می داری یا

از اولین لباسی که در چمدان می گذاری و یا

از آخرین خداحافظی شروع نمی شود

سفر

از وقتی آغاز می شود که حس می کنی

اگر بروی دلت تنگ خواهد شد