درک سادگی از کشف تمام مجهولات

این دنیا سخت تر است

سادگی ها را باور کن