خزان بنشست و گل با بادها رفت

بهار از خاطر شمشادها رفت

ز یاد باغ بوی فرودینها

هوای خرم خردادها رفت 

ز یاد باغبانان رنگ گلزار

 چو بوی نسترن با بادها رفت 

 تو گویی گل نه رویید و نه پژمرد

چه آسان می توان از یادها رفت