وقت را غنیمت دان آن قدر

که بتوانی

حاصل از حیات ای جان این دم است

تا دانی