وقتی که می رفتی

بهار بود

تابستان که نیامدی

پاییز شد

پاییز که برنگشتی

پاییز ماند

زمستان که نیایی

پاییز می ماند

تو را به دل پاییزی ات

فصلها را

به هم نریز