زندگی رویش یک حادثه نیست

          زندگی رهگذر تجربه هاست

تکه ابری است به پهنای غروب

        آسمانی ست به زیبایی مهر

بارگاهی ست ز دریای حضور