جهان را بنگر

سراسر که به رخت رخوت خواب خراب خود

از خویش بیگانه است

و ما را بنگر

بیدار که هُشیواران غم خویشیم