تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

          خود راه بگویدت که چون باید رفت