پاییز پنجره ای ست

که از اتاق من

به هوای تو باز می شود