الهی

  بباران بارانت را 

پیمانه ی آرزوهامان را پر کن

مستمان کن از عطر باران

تر کن کوچه باغ ها را

خیس کن قدم هامان را

بگذار در بزم  پاییز مستانه پای کوبیم

و نارنجی برگ هایش را

با نم نم بارانت برقصانیم

بگذار این پاییز

مرگ تمام درد هایمان باشد