اخم که می کنی

تیری می شوم که تا آنسوی جیحون می جهد

دلبرکم

کمانت را کمی شل تر کن