همه رؤیا ها امکان پذیر است

            به شرط این که شجاعت کافی

    برای ادامه دادن را داشته باشیم