جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ

ای هستی تو ننگ عدم تا به‌ کجا هیچ 

دیدی عدم هستی و چیدی الم دهر

با این همه عبرت ندمید از تو حیا هیچ 

منزل عدم و جاده نفس ما همه رهرو

رنج عبثی می‌کشد این قافله با هیچ