سالهاست قلب من از جنس

شیشه شده

اگر دلتنگ من شدی

فقط

با لهجه باران در بزن