چشم خود بستم که دیگر چشم مستش

ننگرم

ناگهان دل داد زد دیوانه من

می بینمش