زندگی فرصتی ست برای دیدن، شنیدن و گفتن

انتخاب زشت یا زیبا بودن آنها درهر لحظه

از زندگی با شماست