یک روز می رویم بی هیچ حرفی

از آرزوهای حباب وار پریروزهای ساکت

در سالهایی که هر چهار فصلش پاییز بود

و از زندگی ای که زنده اش ندیده ایم