بگذار تا بگریم چون ابر در

بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع

یاران