شب ندارد سر خواب

می‌دود در رگ باغ

باد با آتش تیزابش فریاد کشان

پنجه می‌ساید بر شیشه‌ی در

شاخ یک پیچک خشک

از هراسی که ز جایش نرباید توفان