به عکس های خودم خیره ام

کدام منم

زمانه خاطره های مرا کجا

برده است