سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم ولی دل به پاییز

نسپرده‌ایم

چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات

ترک‌ خورده‌ایم