در میان هر سیب دانه ی محدودی ست

در دل هر دانه سیب ها نامحدود

چیستانی ست عجیب

دانه باشیم نه سیب