گر به دولت برسی مست نگردی مردی

گر به ذلت برسی پست نگردی مردی 

اهل عـالم همه بازیچه دست هوسند 

گر تو بازیچه این دست نگردی مردی 

گر بر سر نفس خود امیری مردی 

بر کور و کر ار نکته نگیری مردی 

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری مردی