کاش می شد سرزمین عشق را

          در میان گامها تقسیم کرد

 کاش می شد با نگاه شاپرک   

          عشق را بر آسمان تفهیم کرد

کاش می شد با دو چشم عاطفه

          قلب سرد آسمان را ناز کرد

کاش می شد با خزان قلبها    

          مثل دشمن عاشقانه جنگ کرد

    کاش می شد مثل یک حس لطیف

          لا به لای آسمان پر نور شد

کاش می شد چادر شب را کشید

          از نقاب شوم ظلمت دور شد

 کاش می شد آسمان مهر را     

          خانه کرد و به گل خورشید داد