هی روزگار ناشادی

نمی‌شد زمین از نو زاده شود

عشق از نو زاده شود

آدمی از نو زاده شود

اصلا اسم نباشد

تقسیم و فاصله نباشد

فهمیدن همین دقیقه

همین گوشه

همین گریه‌ها نباشد