زندگی مثل راندن یک دوچرخه است

اگر می خواهی تعادلت را حفظ

کنی باید حرکت کنی