انسانها اگر ارزش زمان را می دانستند

هیچ گاه کفش بندی 

نمی خریدند