زندگی را فرصتی آنقدر نیست

که در آیینه به قدمت خویش بنگرد

یا از لبخند و اشک یکی را

سنجیده گزین کند