هیچکس مجبور نیست انسان

بزرگی باشد تنها انسان

بودن کافیست