لبخند بزن

بدون انتظار پاسخی از دنیا

بدان روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود

که به جای پاسخ لبخند

با تمام سازهایت می رقصد