آه اى زندگى

منم که هنوز

با همه پوچى از تو لبریزم

نه بر آنم که رشته پاره کنم

نه بر آنم که از تو بگریزم