قلب راستش نمی دانم چیست؟

 اما این را می دانم

   که فقط جای آدمهای 

  خیلی، خیلی خوب است