وقتی اندیشه ای به خوبی تغذیه شود و ملکه ذهن

گردد در دنیای مادی واقعیت می یابد

اندیشه بسیار قدرتمند است