ندانم کجا می کشانی مرا

سوی آسمان یا به خاموش خاک

نِیم در هراس از تو ای ناگزیر

ندانم کجا می کشانی مرا

ندانم کجا لیک دانم یقین

 کزین تنگنا می رهانی مرا