دیشب باران قرار با

پنجره داشت

روبوسی آبدار با

پنجره داشت

یکریز به گوش پنجره

پچ پچ کرد

چک چک، چک چک

چکار با پنجره داشت؟