بی تو هر لحظه مرا بیم  فرو

ریختن است

مثل شهری که به روی گسل

زلزله هاست

باز می‌پرسمت از مسئله دوری

و عشق

و سکوت تو جواب همه

مسئله‌هاست