با یکی بود یکی نبود شروع می شود این قصه

با یکی ماند یکی نماند تمام

یکی، من بودم یا تو، مهم نیست

مهم

قصه ای ست که تمام می شود