شازده کوچولو گفت:

بعضی کارا

بعضی حرفا

بد جور دل آدمو آشوب میکنه

گل گفت مث چی؟

شازده کوچولو گفت:

مث وقتی که

میدونی

دلم برات بی‌ قراره

و کاری نمیکنی...