هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن 

روز خوب به تو شادی میدهد

روز بد به تو تجربه

و بدترین روز به تو درس میدهد 

فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود

اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست 

تولد، کودکی، جوانی، پیری و دیگر هیچ