در دنیایی که مرگ شکارچی آن است فرصتی

برای تاسف و شک نیست فقط برای

تصمیم گرفتن وقت هست