سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

            دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو   

       ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی