فرصت ها

همانند باد می گذرند

پس ﻗﺪﺭ

ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ