خطی کشید روی تمام سوال ها

تعریف ها معادله ها احتمال ها 

خطی کشید روی تساوی عقل و عشق

خطی دگر به قاعده ها و مثال ها 

خطی دگر کشید به قانون خویشتن

قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها 

از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید

خطی به روی دفتر خط ها و خال ها 

خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد

با عشق ممکن است تمام محال ها