قول می‌دهم در جهان قدرتی وجود ندارد

که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند

و این نشان می‌دهد که جهان

با همه عظمتش در برابر

قدرت عشق چقدر

حقیر است و ناتوان